Logo VdO

Op 5 april 2004 zijn door de notaris in aanwezigheid van het dagelijks bestuur van de vereniging de statuten vastgesteld. Dit houdt onder andere in dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft.
Door de notaris zijn ook enkele wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de concept-statuten aangebracht.
Inhoudelijk de belangrijkste wijzigingen waren de omvang van het bestuur (zie artikel 7.1) en de bevoegdheid van een onvolledig bestuur (zie artikel 10.7). De overige wijzigingen waren tekstueel van aard.
De aanvullingen hebben betrekking op de notariŽle inrichting van de statuten. Het zijn de "STATUTENWIJZIGING" aan het begin en het "WAARVAN AKTE" aan het eind van de statuten.


De STATUTEN van de vereniging "De Ouderzorg"
(vastgesteld op†05†april 2004)

MB/958884/96092

 

STATUTENWIJZIGING

 

Heden, vijf april tweeduizendvier, verschenen voor mij, mr Frederikus Cornelis Bakker, notaris te Leiderdorp:

1.††† mevrouw Lillemor Monika Margareta NYLANDER, wonende te 2353 DM Leiderdorp, Brugwacht 36, geboren te Stockholm (Zweden) op zesentwintig maart negentienhonderdzevenendertig, gehuwd met de heer F.H. Beem; identificatie: paspoort, nummer M03587894;

2.††† de heer Jacobus Gerardus Martinus VAN DER BORN, wonende te 2352 ER Leiderdorp, Leeuwerikstraat 7, geboren te Leiden op vijftien oktober negentienhonderdzesendertig, gehuwd; identificatie: paspoort, nummer N86603152;

3.††† de heer Eppo Roelof KOOI, wonende te 2352 ER Leiderdorp, Leeuwerikstraat 9, geboren te Amsterdam op zevenentwintig januari negentienhonderdtweeendertig, gehuwd; identificatie: paspoort, nummer ND2319131;

ten deze handelend in hoedanigheid van: voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester van het bestuur van de vereniging "De Ouderzorg", gevestigd te Leiderdorp en kantoorhoudende te 2352 ER Leiderdorp, Leeuwerikstraat 7 - verder te noemen: vereniging -.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

-†††† de vereniging is opgericht op een juli negentienhonderdzesennegentig;

-†††† de vereniging heeft nog geen bij notariŽle akte vastgelegde statuten;

-†††† de vereniging is thans nog beperkt rechtsbevoegd;

-†††† de algemene vergadering van de vereniging heeft op twaalf december tweeduizend de statuten van de vereniging vastgesteld;

-†††† de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in die vergadering gemachtigd om gemeld besluit uit te voeren;

-†††† een uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering zal aan deze akte worden gehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande dat de statuten van de vereniging in het vervolg luiden:

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† STATUTEN

 

Artikel 1 Naam, zetel en aard

1.††† De vereniging draagt de naam "De Ouderzorg" en wordt in deze statuten

†††††† verder genoemd de vereniging.

2.††† Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiderdorp.

3.††† De vereniging is een welzijnsvereniging voor ouderen.

Artikel 2 Doel

1.††† De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect voor de persoon≠lijke vrijheid van haar leden, tot doel:

†††††† a. †† het stichten en in stand houden van een woongemeenschap van en voor de

†††††††††††† leden in de gemeente Leiderdorp;

†††††† b.††† het bevorderen van de zelfstandigheid van de leden;

†††††† c.††† het bevorderen van het verlenen van onderlinge hulp;

†††††† d.††† het bevorderen van het welzijn van de leden;

†††††† e.††† het behartigen van de belangen van de leden speciaal op het gebied van

†††††††††††† de huisvesting;

†††††† f. ††† het beheren van de gemeenschappelijke ruimten die behoren tot de

†††††††††††† woongemeenschap;

†††††† g.††† het vertegenwoordigen van de leden in overleggen en onderhandelingen

†††††††††††† met de eigenaar (of diens vertegenwoordiger) van de tot de woongemeen≠schap behorende appartementen, dit slechts voor zover het gemeenschap≠pelijke belangen betreft;

†††††† h.††† het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin

†††††††††††† genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.      De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.

 

Artikel 3 Lidmaatschap

1.††† De vereniging kent gewone leden en aspirant-leden.

†††††† Waar in deze statuten wordt gesproken over 'leden' zijn daaronder telkens 'aspirant-leden' begrepen, tenzij uit de tekst anders blijkt.

2.††† Leden zijn de bewoners van de appartementen welke behoren tot de in

†††††† artikel 2.1.a bedoelde woongemeenschap. Daarbij geldt, dat

†††††† a.††† per appartement ten hoogste drie leden worden toegelaten;

†††††† b.††† de leden de huishouding in hun appartement zelfstandig dienen te voeren.

3.††† Aspirant-leden zijn zij die schriftelijk hebben ingestemd met de doel≠stellingen van de vereniging en de daarmee gepaard gaande verplichtingen voor aspirant-leden zijn aangegaan, maar nog geen bewoner van een appartement van de woongemeenschap zijn.

4.††† Het bestuur van de verenigingbeoordeelt de aanvragen tot aspirant-lid met betrekking tot de in artikel 3.3 genoemde voorwaarden en deelt het aspirant-lid de beslissing schriftelijk mede. In het geval dat aan de voorwaarden is voldaan,wordt vermeld vanaf welke datum de aanvrager aspirant-lid is.

5.††† In de eerstvolgende algemene vergadering worden de nieuwe aspirant-leden voorgesteld.

6.††† Een aspirant-lid komt in aanmerking om als lid te worden toegelaten zodra een appartement dat behoort tot de woongemeenschap voor het betrokken lid beschik≠baar komt, dit met inachtneming van het hierna gestelde.

†††††† Voor deappartementen die behoren tot de woongemeenschap komen uitsluitend aspirant-leden van de vereniging in aanmerking.

†††††† De volgorde van toewijzing wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

7.††† De toelating van een aspirant-lid tot lid vindt plaats als

†††††† -††††† aan het gestelde in artikel 3.6 is voldaan;

†††††† -††††† tenminste vier weken voor het beschikbaar komen van de woning het aspirant-lid het lidmaatschap schriftelijk bij het bestuur heeft aangevraagd;

†††††† -††††† binnen zeven dagen na de hiervoor genoemde aanvraag tegen hetlidmaatschap geen bezwaren zijn ingebracht door bestuur, leden of aspirant-leden.

8.††† Een besluit tot afwijzing van een aangevraagd lidmaatschap wordt genomen met drievierde meerderheid in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

†††††† Zijn niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt het onderwerp opnieuw aan de orde gesteld in een volgende vergadering, te houden niet eerder dan een week en niet later dan twee weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering omtrent het onderwerp zal worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met tweederde meerderheid.

9.††† Het bestuur deelt de beslissing van de algemene vergadering binnen veertien dagen aan de aanvrager voor het lidmaatschap schriftelijk mede.

 

Artikel 4 Bijdragen van de leden en aspirant-leden.

1.      De leden en aspirant-leden betalen jaarlijks contributie en bijdragen, die door de algemene vergadering jaarlijks worden vastgesteld, zulks met inachtneming van het onderscheid tussen leden en aspirant-leden.

2.      De algemene vergadering kan zonodig tussentijds besluiten de contributie en/of de andere bijdragen te wijzigen.

3.      Een lid is verplicht een eventueel inleggeld aan de vereniging te voldoen, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

Artikel 5 Plichten van de leden en aspirant-leden.

1.††† Het lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.

2.††† De leden zijn verplicht de doelstelling van de vereniging te onderschrijven.

3.††† De leden en aspirant-leden dienen bij de uitoefening van hun lidmaatschaps≠rechten de statuten, de reglementen en de besluiten van de vereniging in acht te nemen.

 

Artikel 6 Einde van het lidmaatschap.

1.††† Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

†††††† a.††† overlijden van het lid;

†††††† b.††† schiftelijke opzegging door het lid;

†††††††††††† Het bestuur dient de opzegging tenminste ťťn volle maand vůůr de beŽindiging van het lidmaatschap te hebben ontvangen. BeŽindiging van

†††††††††††† het lidmaatschap kan uitsluitend plaatshebben op de laatste dag van een kalendermaand;

†††††† c.††† opzegging door het lid kan slechts plaatst vinden met gelijktijdige beŽindiging van de bewoning van het betrokken appartement;

†††††† d.††† opzegging door het bestuur namens de vereniging;

†††††††††††† De opzegging geschiedt als het lid niet langer in het betrokken appartement woonachtig is en het lid niet zelf voor tijdige opzegging heeft gezorgd;

†††††† e.††† ontzetting door de algemene ledenvergadering.

2.††† Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.

3.††† De ontzetting kan geschieden indien een lid:

†††††† a.††† heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;

†††††† b.††† niet voldaan heeft aan enige financiŽle verplichting jegens de vereniging;

†††††† c.††† de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld;

†††††† d.††† ťťn of meer leden geestelijk of lichamelijk letsel heeft bezorgd of heeft bedreigd.

†††††† Het besluit tot ontzetting wordt genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van tenminste drievierde van het totaal der door alle stemgerechtigde leden uit te brengen stemmen.

†††††† Zijn niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt het desbetreffende besluit opnieuw aan de orde gesteld in een volgende vergadering, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke vergadering omtrent het desbetreffende onderwerp kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van het totaal aantal door alle stemgerechtigde leden uit te brengen stemmen.

4.††† Bij de ontzetting moet een termijn van tenminste drie maanden in acht worden genomen. Deze termijn behoeft niet in acht te worden genomen, indien van de vereniging, dan wel van het betrokken lid, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap gedurende die termijn te laten voortduren.

5.††† Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging en een besluit tot ontzetting schriftelijk binnen een week en onder opgaaf van redenen ter kennis van het betrokken lid.

 

Artikel 7 Bestuur.

1.††† Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, waaronder een voorzitter, (eventueel) een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.††† Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden gekozen.

†††††† Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden gezamenlijk, middels bij huishoudelijk reglement te stellen regels.

4.††† De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur verdeeld.

5.††† Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na het verstrijken daarvan ťťnmaal herkiesbaar.

6.††† Diegene die tussentijds in een vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens of wier plaats hij of zij werd benoemd.

 

Artikel 8 Einde bestuurslidmaatschap.

1.††† Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden.

2.††† Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

†††††† ontslagen.

3.††† Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens vanwege:

†††††† a.††† de beŽindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

†††††† b.††† het bedanken door het bestuurslid.

 

Artikel 9 Bestuursvergaderingen.

1.††† Het bestuur vergadert zo dikwijls als twee van de bestuursleden de wens daartoe aan de voorzitter kenbaar maken.

2.††† Bestuursvergaderingen, inclusief agenda, worden door de voorzitter aange≠kondigd door publicatie op het mededelingenbord in de gemeenschappelijke ruimte van de vereniging op een termijn van niet korter dan vijf werkdagen.

3.††† Elk lid heeft het recht van het bestuur te verlangen dat een bepaald punt aan de agenda van de bestuursvergadering wordt toegevoegd.

4.††† Ieder besluit van het bestuur wordt door de voorzitter van de vergadering bevestigd.

5.††† Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de

†††††† secretaris notulen gemaakt, die binnen drie dagen worden opgehangen op

†††††† het mededelingenbord in de gemeenschappelijke ruimte.

 

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het bestuur/Vertegenwoordiging.

1.††† Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen elders bij of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen der vereniging, alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden. Met name wordt daaronder ook begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergaderingen en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging.

2.††† De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

†††††† Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee van de navolgende bestuursleden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, mits gezamenlijk handelende.

3.††† Het bestuur behoeft de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.††† Het ontbreken van deze toestemming kan aan en door derden worden tegen≠geworpen.

5.††† Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande toestemming van de algemene

†††††† vergadering voor alle handelingen die niet in de door de algemene vergadering vastgestelde begroting zijn voorzien en een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag te boven gaan.

6.††† Onverminderd zijn verantwoordelijkheden kan het bestuur derden belasten met de uitvoering van feitelijke werkzaamheden.

7.††† Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

 

Artikel 11 Algemene vergadering.

1.††† Ten minste tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Eťn hiervan, de jaarvergadering, wordt uiterlijk drie maanden na het einde van het verenigingsjaar gehouden.

2.††† Het bestuur kondigt de algemene vergaderingen op bij reglement te bepalen wijze tenminste tien dagen van tevoren aan, onder overlegging van de agendapunten en de hieronder bij artikel 11.3 bedoelde stukken.

3.††† In de jaarvergadering:

†††††† a.††† brengt het bestuur schriftelijk verslag uit omtrent de gang van zaken van de vereniging gedurende het afgelopen boekjaar;

†††††† b.††† legt het bestuur rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde financiŽle beleid, onder overlegging van de balans, een baten- en lastenrekening en een schriftelijke toelichting;

†††††† c.††† treden de volgens het rooster van aftreden daarvoor in aanmerking komende bestuursleden af en wordt voorzien in de eventuele vacatures, waarbij elk aftredend bestuurslid ťťnmaal herkiesbaar is;

†††††† d.††† treedt ťťn lid van de kascommissie af en wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.6 van deze statuten, een nieuw lid van de

†††††††††††† kascommissie gekozen;

†††††† e.††† wordt een schriftelijke begroting vastgesteld voor het lopende boekjaar; en

†††††† f.†††† worden de verdere onderwerpen van de agenda behandeld.

4.††† Het bestuur is voorts verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien tenminste drie leden gezamenlijk dit schriftelijk verzoeken. Wordt aan dit verzoek niet binnen veertien dagen voldaan, in die zin dat de vergadering niet binnen vier weken wordt gehouden, dan zijn de desbetreffende leden bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.

 

Artikel 12 Vergaderregels en stemrecht.

1.††† Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en aspirant-leden van de vereniging.

2.††† Elk lid en aspirant-lid heeft het recht tot het uitbrengen van ťťn stem, maar:

†††††† a.††† aspirant-leden hebben geen stemrecht in zaken betreffende de gemeenschapsruimten, de appartementen en de bewoning ervan;

†††††† b.††† aspirant-leden hebben geen stemrecht in zaken die slechts van toepassing zijn op de leden.

3.††† In die gevallen waarin beslist moet worden over zaken betreffende de appartementen en de bewoning ervan, kan per appartement slechts ťťn stem

†††††† worden uitgebracht.

4.††† Een lid of aspirant-lid kan zijn stem uitbrengen door middel van een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Niemand kan evenwel meer dan twee stemmen bij volmacht uitbrengen.

5.††† Alle besluiten worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, genomen met tweederde meerderheid van het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

6.††† Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7.††† De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

8.††† Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld.

9.††† Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

10.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 12.9 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dat verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. In geval personen bij een stemming een zelfde aantal stemmen behalen, vindt tussen deze personen een herstem≠ming plaats. In geval bij deze herstemming personen wederom een zelfde aantal stemmen behalen, beslist het lot.

12.Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

 

Artikel 13 Boekjaar, financiŽn en kascommissie.

1.††† Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.

2.††† Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.††† De penningmeester is gerechtigd financiŽle verplichtingen aan te gaan en

†††††† betalingen te verrichten tot een door het bestuur te bepalen maximumbedrag per transactie. Bij afwezigheid van de penningmeester kunnen de voorzitter of de secretaris tot het maximumbedrag per transactie ook financiŽle verplichtingen aangaan en betalingen verrichten.

†††††† In alle andere gevallen zijn, conform artikel 10.2, tenminste twee van de in dat artikel genoemde bestuurleden gezamenlijk gerechtigd financiŽle verplichtingen aan te gaan en betalingen te verrichten.

4.††† Het bestuur is verplicht alle financiŽle bescheiden tenminste zeven jaar te bewaren.

5.††† De in artikel 11.3.b bedoelde rekening en verantwoording wordt vooraf onderzocht door een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie, die van haar bevindingen uiterlijk op de betrokken jaarvergadering verslag uitbrengt.

6.††† Bestuursleden mogen in de kascommissie geen zitting hebben.

7.††† De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen, die voor de termijn van twee jaar worden gekozen op de jaarvergadering.

8.††† Vereist het onderzoek van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en andere waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te verlenen.

9.††† De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts onder verkiezing van een

†††††† andere kascommissie.

10.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

 

Artikel 14 Wijziging van de statuten.

1.††† De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging.

2.††† Een zodanig voorstel moet bij de oproeping worden vermeld.

3.††† Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een meerderheid

†††††† van tenminste tweederde van het totaal aantal door alle stemgerechtigde leden uit te brengen stemmen. Zijn niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt het desbetreffende onderwerp opnieuw aan de orde gesteld in een volgende vergadering, te houden niet eerder dan vier weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering omtrent het desbetreffende onderwerp kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van het in totaal door alle stemgerechtigde leden uit te brengen stemmen.

4.††† Statutenwijzigingen moeten in een notariŽle akte worden vastgelegd.

 

Artikel 15 Ontbinding van de vereniging.

1.††† De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 14 is zover mogelijk

†††††† van overeenkomstige toepassing.

2.††† Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen beslist het bestuur over de vereffening en de algemene vergadering over

†††††† de bestemming van een eventueel batig saldo.

3.††† Een eventueel batig saldo kan evenredig worden verdeeld onder de leden, maar eventueel ook geheel of gedeeltelijk een bestemming die een

†††††† liefdadig doel dient krijgen.

4.††† Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover zulks tot de vereffening van haar vermogen nodig is.

5.††† In de stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie".

6.††† De vereffenaars dragen het eventuele batig saldo over aan de bestemmingen die door de algemene vergadering conform de artikelen 15.2 en 15.3 zijn aangewezen.

 

Artikel 16 Reglementen van de vereniging.

1.††† Door de algemene vergadering worden ťťn of meer reglementen vastgesteld, die eveneens door haar kunnen worden gewijzigd of ingetrokken.

2.††† De reglementen bevatten regels ter aanvulling van de statuten en mogen niet in strijd zijn met de wet en de statuten.

 

Artikel 17 Slotbepaling.

De algemene vergadering beslist in alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien.

De verschenen personen verklaarden voorts tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

 

WAARVAN AKTE

is verleden te Leiderdorp op de datum in de aanvang van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend .


Terug naar de Index

Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 7 april 2004
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.