Huishoudelijk Reglement van de Vereniging “De Ouderzorg”

(bevat aanvullingen op de statuten van de Vereniging “De Ouderzorg”

op grond van artikel 16 van de statuten)

 

(vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 20 februari 2006)

 

Algemeen

Artikel 1

In dit reglement wordt de Vereniging “De Ouderzorg” aangeduid als ‘de vereniging’.

 

Artikel 2

De naam, plaats van vestiging en het doel zijn vastgelegd in de statuten.

 

Artikel 3

Onder lid wordt in dit reglement verstaan zowel het huurlid als het aspirant-lid.

Een huurlid is een lid dat een appartement huurt in de woontoren van de vereniging.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

De voorwaarden, de plichten en de beëindiging van het lidmaatschap zijn omschreven in de statuten.

 

Artikel 5

Elk lid heeft het recht zich mondeling of schriftelijk tot het bestuur te wenden om in verband met verenigingsaangelegenheden terzake een uitspraak te verlangen.

 

Artikel 6

Schade aan bezittingen van de vereniging door een lid toegebracht of mede veroorzaakt, kan geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

 

Het Bestuur

Artikel 7

De samenstelling en instandhouding van het bestuur geschiedt volgens de in de statuten vastgelegde voorwaarden.

 

Artikel 8

Kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden door het bestuur dient tenminste zeven dagen voor de vergadering waarin de nieuwe leden worden verkozen schriftelijk aan de leden bekend te worden gesteld.

 

Artikel 9

Kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden door leden van de vereniging dient schriftelijk plaats te vinden en tenminste veertien dagen voor de vergadering waarin de leden verkozen worden bij het bestuur te worden ingediend.  Een kandidaatstelling dient door tenminste drie leden te worden ondersteund en moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

 

Artikel 10

Indien er slechts één kandidaat is voor een bestuursfunctie wordt deze geacht te zijn verkozen zonder stemming.
Indien er twee of meerdere kandidaten zijn moet schriftelijk en geheim worden gestemd.

 

Artikel 11

In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd verplichtingen aan te gaan welke niet in de begroting zijn opgenomen tot een bedrag van maximaal € 500,00. Een dergelijk besluit dient door tenminste twee bestuursleden genomen te worden.

 

Artikel 12

Het bestuur kan derden belasten met de uitvoering van feitelijke werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van deze persoon of personen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Algemene ledenvergadering

Artikel 13

De aankondiging van een algemene vergadering dient schriftelijk te geschieden onder overlegging van de in de statuten genoemde stukken.

 

Artikel 14

Het bestuur is bevoegd voor de algemene vergaderingen niet-leden uit te nodigen voor het geven van een toelichting op één of meerdere punten van de agenda.

 

Artikel 15

Het conceptverslag van een algemene vergadering dient binnen vier weken na de vergadering aan de leden te worden toegezonden.

 

Financiële middelen

Artikel 16

Voor de uitvoering van haar taken en het betalen van aangegane verplichtingen dient de vereniging te kunnen beschikken over de benodigde middelen.

Op basis van een jaarlijks vast te stellen begroting zullen alle hiervoor benodigde gelden op de navolgende wijze aan de leden worden doorberekend:

1.      Het totaal van de begroting voor een kalenderjaar wordt gedeeld door het getal A.
Het getal A bestaat uit tweemaal het aantal huurleden vermeerderd met het aantal aspirant-leden.
Het resultaat van de deling levert het basisbedrag.

2.      Huurleden betalen per persoon in het betreffende kalenderjaar tweemaal het basisbedrag en
aspirant-leden betalen per persoon éénmaal het basisbedrag.

3.      Het basisbedrag wordt berekend op basis van de situatie per 1 januari van het begrotingsjaar en wordt afgerond op hele euro’s.

 

Artikel 17

Eventuele overschotten of tekorten zullen worden verrekend in het volgende begrotingsjaar.

 

Commissies

Artikel 18

Het bestuur benoemt een commissie voor het beheer van de gemeenschapsruimte, de beheercommissie. Deze commissie zal uit tenminste twee leden bestaan. De commissie werkt op basis van de door het bestuur opgestelde taakomschrijving onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Artikel 19

De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, welke worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Jaarlijks treedt een lid af, dat niet herkiesbaar is voor het nieuwe boekjaar.

Het reservelid wordt benoemd in de opengevallen plaats en de vergadering benoemt een nieuw reservelid. 

 

Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten

Artikel 20

1.      De gemeenschappelijke ruimten bestaan uit

·         de gemeenschapsruimte,

·         de entreehal,

·         de portalen op de verdiepingen,

·         de lift,

·         het trappenhuis,

·         de fietsenstalling

·         de afvalcontainerruimte

·         etcetera.

2.      In de entreehal is het niet toegestaan fietsen, winkelkarren e.d. te plaatsen.

3.      Roken in de gemeenschapsruimte, de portalen en de lift is niet toegestaan.

4.      Het binnenlaten van onbekenden tijdens het binnengaan of verlaten van het gebouw dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

Specifiek voor de gemeenschapsruimte geldt, dat

5.      alle leden toegang hebben tot de gemeenschapsruimte;

6.      de beheercommissie zorg zal dragen dat in de gemeenschapsruimte een beperkt assortiment dranken aanwezig is en tegen een redelijke vergoeding verkrijgbaar is;

7.      het gebruik van de gemeenschapsruimte voor persoonlijke doeleinden kan worden toegestaan in overleg met de beheercommissie.
Indien sprake is van door een lid of leden van de vereniging georganiseerde activiteit die geen enkele relatie heeft met de doelstellingen van de vereniging, zal als regel door het
bestuur een vergoeding worden vastgesteld voor het gebruik van de gemeenschapsruimte.

8.      de gemeenschapsruimte na gebruik dient
te worden opgeruimd,
geordend  te worden opgeleverd, gereed voor een volgend gebruik,
goed te worden afgesloten.
De beheercommissie ziet erop toe, dat dit naar behoren is uitgevoerd en kan zonodig alsnog correcte uitvoering eisen.

9.      de beheercommissie zorg zal dragen voor het doen schoonhouden van de vloeren, ramen, keuken, toilet e.d. . De beheercommissie zal in overleg met het bestuur hier vorm aan geven in verband met de ermee gepaard gaande kosten.

 

Vertegenwoordiging van de huurdersbelangen

Artikel 21

Voor zolang en voorzover de huurdersbelangen niet op andere wijze worden vertegenwoordigd, worden de belangen van de huurleden van de vereniging, indien noodzakelijk of gewenst, vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging. Het betreft ook de vertegenwoordiging van de belangen met betrekking tot de  gemeenschapsruimte.

 

Aanvullingen op de regels van de verhuurder

Artikel 22

1.      Voorkom overlast voor de medebewoners door geluid, huisdieren, barbeques etcetera.

2.      Meld eventuele langdurige afwezigheid aan het bestuur van de vereniging.

 

Klachten

Artikel 23

Klachten die niet onderling tussen bewoners kunnen worden opgelost, kunnen ter kennis worden gebracht van het bestuur. Het bestuur zal naar bevind van zaken trachten te bemiddelen.

 

Slotbepaling

Artikel 24

1.      Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en/of aangevuld door de ledenvergadering van de vereniging.

2.      In urgente, geen uitstel verdragende zaken of zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur tot de eerstvolgende ledenvergadering aanvullende maatregelen treffen of afwijken van het huishoudelijk reglement en dit rapporteren in de eerstvolgende ledenvergadering.


Redactie: E.R.Kooi; epost: DeOuderzorg@XS4all.NL
Laatst gewijzigd: 13 juli 2006
De Ouderzorg-pagina's zijn sinds 1 nov 2000 maal bezocht.